+420 731 281 840 | info@sharane.cz

Vzdělávání, inspirace, sdílení: 
manažerský rozvoj, marketing, HRM

+420 731 281 840 | info@sharane.cz

Vzdělávání, inspirace, sdílení:
manažerský rozvoj, marketing, HRM

Kde mi váznou finanční zdroje, když prosperujeme?

Články

25. února 2020

Tak to je jedna z nejčastějších otázek majitelů firem. Přestože jejich společnost prosperuje a vykazuje zisk, nemá dostatek finančních zdrojů. Jak zjistit, kde je problém? A kde začít? Jako první analyzujte cash flow. Ale udělejte to tak, abyste se neztratili v detailech.

Jak analyzovat cash flow a neztratit se v detailech

Cash flow představuje vyjádření peněžních toků v určitém časovém horizontu, a to nejrychleji formou prozkoumání peněžních toků ve struktuře příjmů a výdejů společnosti.

1. Krok – výpočet tzv. obchodního deficitu

 • Jakou základní informaci vám výpočet přinese?
  Především zjistíte, zda celkově své zákazníky úvěrujete, nebo naopak jestli vám vaši dodavatelé pomáhají financovat provoz podniku.
 • Jak si svůj obchodní deficit spočítáte
  Obchodní deficit vyjadřuje rozdíl mezi dobou splatnosti pohledávek a dobou úhrady krátkodobých závazků celkem. Udává počet dnů, který není zdroji pokryt. Metoda je rychlá, operativní a porovnává dobu obratu pohledávek (krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů) a dobu obratu závazků (krátkodobé závazky z obchodních vztahů).
 • Jak s výsledkem výpočtu obchodního deficitu pracovat?
  Pokud úvěrujete své zákazníky = potřebujete další zdroje financování.
  Pokud vám dodavatelé pomáhají = máte k dispozici určitou výši volného peněžního toku.
  Je dobré vnímat, že půjde o celkové hodnoty, které je třeba dále analyzovat a přijímat další opatření pro zajištění dostatku finančních prostředků v čase.

2. Krok – analýza nastavení platebních podmínek

 • Co se zjišťuje?
  1. Jestli máte vhodné a vyhovující nastavení platebních podmínek.
  2. Poté následuje zjišťování porovnávání nastavených splatností a specifických dohod na straně jednotlivých dodavatelů i odběratelů se srovnáním jejich platební morálky v čase.
 • Co bývá velmi častou chybou.
  Opakovaně se setkáváme s tím, že dodavatelské podmínky za dodání zboží jsou například 60 dnů a odběratelské 45 dnů. Ale odběratel je často v prodlení, neplatí peníze včas, čímž dochází k jeho úvěrování.
 • Jak nedostatky řešit?
  Doporučujeme opravu finančních toků a následně ve spolupráci s obchodními partnery korigovat splatnosti faktur. Při vyjednávání si můžete pomoci občanským zákoníkem, který specifikuje obvyklé splatnosti a říká, že pokud není splatnost faktur sjednána smluvními stranami, je splatnost přesně 30 dní. Bezproblémově lze sjednat splatnosti delší i 60 dnů nebo i kratší 30 dní. Zákoník také hovoří o splatnosti faktur delších 60 dnů, která lze sjednat s klientem pouze za situace, pokud toto ujednání nebude hrubě nespravedlivé.

Shrnutí a doporučení

Díky výše uvedeným základním analýzám zjistíte, zda máte v této oblasti problém. Nechte si je zpracovat od finančního oddělení. Spolu se strukturou splatností závazků a pohledávek s vyčíslením obvyklých dnů plateb po splatnosti jsou podkladem pro další a detailnější přezkoumání obchodního či nákupního týmu.

Další výpočty a předmět zkoumání:

 • revize poskytovaných záloh na dodání zboží
 • změny platebních podmínek na základě jejich zažitých splatností versus splatnosti na faktuře (urgence či upomínky plateb apod.)
 • rekalkulace ceny prodeje s jejím zakomponováním propočtu průměrných dnů zpoždění do ceny a případný návrh skonta při platbě v termínu splatnosti

Vždy ovšem přihlédněte ke znalosti trhu a vyhodnocení možných obchodních změn a jejich dopadů.
Výpočet obchodního deficitu a revize splatností jsou tedy prvním krokem v revizích cash flow finančních zdrojů. Je to prvopočátek dalších analýz a rozborů pro potřebu finančních zdrojů.
Dalším krokům v analýze finanční situace podniku se budeme věnovat v následujících článcích.

Lenka Kachlíková
Lenka Kachlíková
Odborný garant tématu
• finanční řízení lokálních společností i nadnárodních korporací
• nastavování dat a jejich konsolidace
• reporting v českých standardech, US GAAP i IFRS
• reporting a controlling na operativní i manažerské úrovni
• ekonomický benchmark, přípravy podkladů pro Due diligence

Detail nabízených služeb: Podniková ekonomika

Sdílet článek s přáteli:

Máte zájem o novinky?

Připojte se k odběru a dostávejte nejnovější zprávy od našeho týmu
  Chcete se dozvědět více?

  Neváhejte nás kontaktovat